top of page

TALSU NOVADA PASTENDES PAMATSKOLA

Reģ. Nr. 4112900595

Skolas iela 1, Pastende, Talsu novads, LV-3251
tālrunis 63221128, e-pasts pastendespamatskola@talsi.lv

 

APSTIPRINĀTS
ar Pastendes pamatskolas
direktora rīkojumu Nr. 1–9/33/3,
30.08.2019.

 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
Talsu novada Ģibuļu pagastā
 

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

 

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 72.panta pirmās daļas 1.punktu un
Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumu
Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība
izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 3.5.apakšpunktu

 

I. Vispārīgie jautājumi

1. Pastendes pamatskolas (turpmāk – izglītības iestāde) iekšējās kārtības noteikumi ir izdoti,
ievērojot Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu,
Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumus Nr.1338 ”Kārtība kādā nodrošināma
izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” un izglītības iestādes
nolikumu (turpmāk – noteikumi).
2. Noteikumi attiecīgajā to daļā ir attiecināmi arī uz izglītības iestādes apmeklētājiem, kā arī
uz izglītības iestādes administrāciju, pedagogiem un atbalsta personālu (turpmāk –
darbinieki). Noteikumi ir izglītības iestādes darba kārtības noteikumu neatņemama
sastāvdaļa.
3. Noteikumu ievērošana nodrošina izglītojamo drošību un viņu tiesību ievērošanu.
4. Noteikumi nosaka:
4.1. izglītojamo uzvedības noteikumus izglītības iestādē, tās teritorijā un izglītības
iestādes organizētajos pasākumos;
4.2. evakuācijas plāna un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanu izvietojumu
izglītības iestādē;

4.3. alkohola, cigarešu, narkotisko, toksisko un psihotropo vielu, gāzes baloniņu, gāzes
pistoļu, šaujamieroču un auksto ieroču iegādāšanās, lietošanas, glabāšanas un
realizēšanas aizliegumu izglītības iestādē un tās teritorijā;
4.4. izglītojamā rīcību, ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus savai vai
citu personu drošībai;
4.5. administrācijas un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla
vardarbība pret izglītojamo;
4.6. atbildību par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu;
4.7. citus jautājumus, kurus izglītības iestāde uzskata par būtiskiem.
5. Izglītojamie un viņu vecāki ar noteikumiem tiek iepazīstināti katra mācību gada sākumā –
septembrī, iepazīšanos apstiprinot ar savu parakstu. Izglītojamos, kuri iestājās izglītības
iestādē mācību gada laikā, ar noteikumiem iepazīstina iestāšanās brīdī. Izglītojamo
iepazīstināšanu ar iekšējās kārtības noteikumiem reģistrē klases vai grupas žurnālā.
Izglītojamais atbilstoši spējām un prasmēm to apliecina ar ierakstu "iepazinos", norādot
datumu un parakstu.
6. Apmeklētāji ar noteikumiem iepazīstas izglītības iestādes vestibilā pie ziņojuma dēļa.
Noteikumi ir publicēti arī Ģibuļu pagasta mājas lapā. Darbinieki ar noteikumiem tiek
iepazīstināti vienlaikus ar darba tiesisko attiecību uzsākšanu izglītības iestādē.
7. Izglītojamie un izglītības iestādes darbinieki katru gadu septembrī iepazīstas ar izglītības
iestādes galvenajām prioritātēm, mērķiem un uzdevumiem, savas kompetences ietvaros
atbild par to īstenošanu un izglītības iestādes turpmākās attīstības veicināšanu.
8. Izglītojamo uzņemšanu, pārcelšanu un atskaitīšanu no izglītības iestādes nosaka attiecīgie
Ministru kabineta noteikumi par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības
iestādēs un atskaitīti no tām, un obligātajām prasībām pārcelšanai uz nākamo klasi.

II. Izglītības procesa organizācija un saistītie noteikumi

9. Mācību gada sākumu, semestrus, brīvlaikus un mācību gada beigas nosaka Ministru
kabineta noteikumi par attiecīgā mācību gada sākuma un beigu laiku.
10. Mācības izglītības iestādē notiek piecas dienas nedēļā. Interešu izglītības nodarbības un
ārpusstundu pasākumi notiek arī brīvdienās.
11. Mācību process izglītības iestādē sākas plkst. 8.45.

12. Izglītojamie izglītības iestādē ierodas tā, lai līdz mācību stundu sākumam pienācīgi
sagatavotos stundai.
13. Izglītojamie novieto virsdrēbes garderobē. Atrasties izglītības iestādes telpās virsdrēbēs ir
aizliegts.
14. Izglītības iestādes garderobe darbojas no plkst. 7.45 līdz 16.00.
15. Izglītības iestādē ir noteikts stundu un starpbrīžu ilgums.
16. Mācību stundu grafiks (plkst.):
Agrā stunda 8.00 – 8.40
1. mācību stunda 8.45 – 9.25
2. mācību stunda 9.35 – 10.15
3. mācību stunda 10.25 – 11.05
4. mācību stunda 11.15 – 11.55
5. mācību stunda 12.15 – 12.55
6. mācību stunda 13.05 – 13.45
7. mācību stunda 13.55 – 14.35
8. mācību stunda 14.45 – 15.30

17. No plkst. 8.00 līdz 8.40 notiek Agrās stundas – fakultatīvi un interešu izglītības pulciņu
nodarbības.
18. Stundas notiek pēc mācību stundu saraksta, kurā norādīts mācību priekšmets, stundas
norises laiks un vieta.
19. Par mācību stundu saraksta izmaiņām tiek paziņots informācijas stendos, informācija tiek
ievietota arī e-klases portālā. Izglītojamie iepazīstas ar informāciju pirms iziešanas no
izglītības iestādes.
20. Mācību stundas 1. - 9. klasēs notiek pēc kabinetu sistēmas, proti, mācību stunda notiek
konkrēti tam paredzētā mācību kabinetā. Kabinetu izkārtojumu nodrošina atbildīgais
direktora vietnieks.
21. Interešu izglītības, fakultatīvu un pagarināto grupu nodarbības notiek pēc direktora
apstiprināta nodarbību saraksta.
22. Izglītojamajiem ir iespēja apmeklēt konsultācijas visos mācību priekšmetos. Konsultāciju
saraksts atrodas informācijas stendā.

23. Pirmssvētku dienās vai citos objektīvos gadījumos ar direktora rīkojumu var mainīt mācību
stundu, konsultāciju, fakultatīvo vai interešu izglītības nodarbību grafikus un norises laiku.
24. Klases pasākumu laiks un saturs tiek saskaņoti ar atbildīgo direktora vietnieku. Klases
pasākumu laikā par kārtību telpās atbild izglītojamie un klases audzinātājs. Pēc pasākuma
klases telpa tiek sakārtota.
25. Izglītības iestādē tiek organizētas pedagogu dežūras. Dežūras izglītības iestādē organizē un
dežūru grafiku sastāda lietvede vai cits direktora norīkots darbinieks. Dežūras sākas plkst.
8.00, dežūras beidzas pēc pēdējās stundas pēc stundu saraksta.
26. Izglītības iestādē tiek organizēta dežūra katrā klasē. Klases dežuranti veic klases telpas
nelielu uzkopšanu pirms stundas sākuma vai pēc stundas, palīdz pedagogam.
27. Starpbrīžos izglītojamiem aizliegts atrasties klases telpā bez pedagoga uzraudzības.
28. Uz pusdienām izglītojamie dodas pēc 4.mācību stundas kopā ar iepriekšējās mācību stundas
(nodarbības) pedagogu vai klases audzinātāju.
29. Izglītības iestādes ēdnīcā izglītojamie veic pašapkalpošanos, aiznesot lietotos traukus.
30. Lai nodrošinātu izglītojamā likumiskos pienākumus attiecībā uz izglītības ieguvi, kā arī
izglītības procesu un iekšējo kārtību, izglītības iestāde ir tiesīga ierobežot izglītojamā
tiesības uz iziešanu ārpus mācību iestādes telpām, slēdzot izglītības iestādes ārdurvis
(pamatojums: Satversmes 116.pants, Izglītības likuma 54. pants un Bērnu tiesību
aizsardzības likuma 4.nodaļa), izņemot noteikumos noteiktos gadījumos saskaņā ar
izglītības iestādes darbinieka atļauju.
31. Izņēmuma gadījumā, tai skaitā slimības dēļ, izglītojamais drīkst atstāt izglītības iestādi
pirms noteiktā stundu beigu laika ar medmāsas un klases audzinātāja vai izglītības iestādes
vadības pārstāvja atļauju, informējot par to vecākus (likumisko pārstāvi).

III. Izglītojamo tiesības

32. Izglītības iestādes izglītojamajiem ir tiesības iegūt kvalitatīvu pamatizglītību, kā arī
piedalīties ārpusstundu aktivitātēs, interešu izglītības programmās un visos citos izglītības
iestādes organizētajos pasākumos.
33. Izglītojamajiem ir tiesības uz netraucētu mācību darbu stundās un izvēlētajās ārpusstundu
nodarbībās.
34. Izglītojamie ir tiesīgi izmantot visus izglītības iestādes resursus izglītības iegūšanai, tai
skaitā izglītības iestādes telpas, informācijas krātuves un mācību līdzekļus. Mācību gada

laikā izglītojamajiem ir tiesības pēc stundām izmantot izglītības iestādes bezmaksas
internetu mācību un komunikāciju nolūkos, lai veicinātu integrēšanos elektronisko saziņas
līdzekļu vidē.
35. Izglītojamie apmeklē mācību stundas saskaņā ar mācību grafiku. Vienu reizi mēnesī
izglītojamie saņem sekmju izrakstu, kuru paraksta klases audzinātājs un izglītojamais nodot
parakstīšanai izglītojamā vecākam (likumiskajam pārstāvim).
36. Izglītojamajiem ir tiesības saņemt no pedagogiem savlaicīgu informāciju par pārbaudes
darbiem un citiem ar izglītības procesu saistītiem jautājumiem.
37. Izglītojamie ir tiesīgi pēc izvēles nodarboties izglītības iestādes interešu izglītības
programmās, pulciņos un kolektīvos, mācību priekšmetu fakultatīvos, kā arī piedalīties citos
ārpusstundu izglītības iestādes piedāvātos pasākumos.
38. Izglītojamajiem ir tiesības nodarboties ar mācību pētniecisko darbu, saņemot nepieciešamus
paskaidrojumus, konsultācijas un atbalstu no vadības un pedagogiem pētnieciskā darba
gaitā.
39. Saņemt izglītības iestādes pedagogu konsultācijas visos mācību priekšmetos.
40. Izglītojamie ir tiesīgi brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, paust attieksmi par
izglītības iestādes darba organizāciju, izglītības procesu un izteikt priekšlikumus izglītības
iestādes dzīves pilnveidošanai, apspriest radušās problēmas ar pedagogiem un izglītības
iestādes vadību.
41. Aizstāvēt savas tiesības, izmantojot izglītības iestādes pašpārvaldes institūcijas.
42. Piedalīties izglītības iestādes sabiedriskajā dzīvē, Izglītības iestādes padomes un
izglītojamo pašpārvaldes darbā atbilstoši to reglamentiem.
43. Pārstāvēt izglītības iestādi dažāda mēroga pasākumos, konkursos, olimpiādēs.
44. Izglītojamajiem ir tiesības uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem izglītības iestādē un
tās organizētajos pasākumos.
45. Izglītojamie ir tiesīgi saņemt bezmaksas profilaktisko veselības aprūpi un neatliekamo
medicīnisko palīdzību normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.
46. Nepieciešamības gadījumā izglītojamiem un pedagogiem ir tiesības vērsties pie izglītības
iestādes atbalsta personāla: sociālā pedagoga, izglītības psihologa, logopēda vai speciālā
pedagoga.

IV. Izglītojamo pienākumi

47. Izglītojamo pienākumi ir:
47.1. mācīties atbilstoši savām spējām, cenšoties uzlabot savu sniegumu;
47.2. ievērot Iekšējās kārtības noteikumus;
47.3. ar cieņu izturēties pret valsti un sabiedrību, valsts un izglītības iestādes
simboliku un atribūtiku;
47.4. ievērot pārējo izglītojamo tiesības uz netraucētu izglītības ieguvi;
47.5. būt pieklājīgam saskarsmē ar citiem izglītojamajiem, darbiniekiem un iestādes
apmeklētājiem;
47.6. izpildīt izglītības iestādes darbinieku likumīgās prasības;
47.7. nekavējoties informēt izglītības iestādes darbiniekus, ja izglītojamais kādas
personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai;
47.8. saudzīgi izturēties pret iestādes īpašumu un, ja izglītojamais ar savu rīcību
nodarījis materiālos zaudējumus, atlīdzināt tos;
47.9. ievērot tīrību iestādē un sanitāri higiēniskās prasības koplietošanas telpās
(piemēram, tualetēs, dušās);
47.10. rūpēties par savu veselību, tai skaitā ievērot personīgo higiēnu;
47.11. ievērot ugunsdrošības, ceļu satiksmes noteikumus un drošības tehnikas
noteikumus mācību priekšmetu kabinetos, sporta nodarbībās un sacensībās,
ekskursijās un citos izglītības iestādes organizētajos pasākumos;
47.12. par ugunsgrēku vai citu negadījumu nekavējoties ziņot iestādes darbiniekiem un
izpildīt viņu norādījumus;
47.13. precīzi izpildīt noteiktās prasības ārkārtas situācijās;
47.14. apmeklēt visas mācību stundu sarakstā paredzētās mācību stundas;
47.15. nekavējoties ziņot par kavējumu audzinātājam;
47.16. pēc attaisnotas prombūtnes slimības dēļ, izglītojamā pienākums ir trīs dienu
laikā iesniegt klases audzinātājam kavējumus attaisnojošu dokumentu;

48. Par attaisnotiem stundu kavējumiem tiek atzīti:
48.1. visi kavējumi, kurus apstiprina ārsta zīme;
48.2. kavējumi ārkārtēja notikuma ģimenē dēļ, kas apstiprināts ar vecāku rakstisku vai
telefonisku paziņojumu klases audzinātājam.

48.3. kavējumi, kad izglītojamajiem ir nepieciešams kavēt stundas citu iemeslu dēļ
(sporta sacensības, koncerti, mācību priekšmetu olimpiādes u.tml.) un to ir
apstiprinājis izglītības iestādes direktors.

49. Ja izglītojamajam ir nepieciešams kavēt stundas dažādu, ar slimību nesaistītu iemeslu dēļ
(ģimenes apstākļi), vismaz 3 dienas iepriekš vecāki vēršas pie klases audzinātāja vai
direktora ar iesniegumu, kurā tiek norādīts kavējuma iemesls un laiks.
50. Ja izglītojamais ir neattaisnoti nokavējis līdz 10 mācību stundām semestrī, klases
audzinātājs viņam izsaka aizrādījumu ar ierakstu liecībā.
51. Ja izglītojamais ir neattaisnoti nokavējis no 11 līdz 19 mācību stundām semestrī, klases
audzinātājs viņam izsaka rājienu ar ierakstu liecībā. Rājienu var izteikt arī ar direktora
rīkojumu.
52. Ja izglītojamais ir neattaisnoti nokavējis 20 un vairāk mācību stundas semestrī, mācību
iestāde informē par to pašvaldības Izglītības pārvaldes galveno speciālistu bērnu tiesību
jautājumos.
53. Klašu audzinātāju ierakstus liecībā apstiprina direktora paraksts liecībā.

V. Izglītojamo darba organizācija un saistītie noteikumi

54. Izglītojamie izglītības iestādē ierodas tīrā un sakoptā apģērbā, kas atbilst vispārpieņemtajām
lietišķā stila normām un nerada apstākļus traumām. Veselības un higiēnas nolūkos ir
rekomendēts izmantot maiņas apavus, jo īpaši ņemot vērā laikapstākļus.
55. Izglītojamā apģērbs nedrīkst reklamēt vardarbību, narkotikas, smēķēšanu un alkoholu.
56. Matu sakārtojums atbilst higiēnas prasībām un ir netraucējošs mācību procesā.
57. Svētku dienās izglītojamie izglītības iestādē ierodas, ģērbušies svinīgā apģērbā.
58. Izglītojamie ir atbildīgi par savas mācību vietas, izglītības iestādes inventāra un telpu
saglabāšanu, tīrību un kārtību. Ja kāds inventāra priekšmets ir nozudis vai sabojāts,
izglītojamais nekavējoties par to informē klases audzinātāju vai atbilstošā mācību
priekšmeta pedagogu vai citu pedagogu. Ja izglītības iestādes inventārs ir sabojāts vai zudis
izglītojamā rīcības rezultātā, izglītojamais personīgi vai ar vecāku palīdzību novērš radītās
kaitējuma sekas, vai atlīdzina zaudējuma vērtību.
59. Starpbrīdī izglītojamie pārvietojas uz to izglītības iestādes ēkas stāvu un gaiteni, kurā notiks
nākamā mācību stunda.

60. Pārvietojoties pa izglītības iestādi, izglītojamajiem ir aizliegts drūzmēties, skriet, grūstīties,
īpaši pie logiem un kāpnēm, stāvēt kāpņu laukumos, klaigāt un citādi radīt traucējošus
trokšņus, kā arī bez vajadzības uzturēties tualešu telpās.
61. Ja izglītojamais pārkāpj izglītības iestādes Iekšējās kārtības noteikumus, pedagogs, klases
audzinātājs vai izglītības iestādes vadības pārstāvis var e-klases portālā ierakstīt piezīmi,
kas informē viņa vecākus par radušos situāciju.
62. Vismaz reizi nedēļā izglītojamais informē vecākus par ierakstiem e-klases portālā.
63. Izglītojamā pienākums ir savlaicīgi informēt vecākus par ierakstiem e-klases portālā.
64. Izglītojamie apmeklē visas stundas saskaņā ar stundu sarakstu, patstāvīgi sekojot
informācijai par izmaiņām stundu sarakstā.
65. 1.-4.klases izglītojamajiem informāciju par stundu saraksta izmaiņām sniedz klases
audzinātājs.
66. Stundās izglītojamie apzinīgi strādā un aktīvi piedalās mācību procesā, izpilda pedagoga
norādījumus un uzdevumus, netraucē pārējiem izglītojamajiem un pedagogam.
67. Stundā ir aizliegts ēst, košļāt košļājamo gumiju, bez pedagoga atļaujas pārvietoties pa klasi
un atstāt to.
68. Uzreiz pēc mācību stundu beigām izglītojamie atstāj izglītības iestādes telpas, izņemot ja
nav paredzētas konsultācijas, nodarbības pagarinātās dienas grupā, interešu izglītības
nodarbības, ārpusstundu pasākumi, netiek plānotas nodarbības informātikas kabinetā.
69. Izglītojamajiem ir atļauts uzturēties izglītības iestādes telpās pēc mācību stundu beigām,
gatavojoties mācību vai ārpusstundu pasākumiem, tikai pedagoga vai cita pieaugušā
uzraudzībā.
70. 6. - 9. klases izglītojamajiem ir pienākums iepazīties ar eksāmenu, ieskaišu,
diagnosticējošo, pārbaudes un citu darbu laiku un norises kārtību.
71. Lēmumu par izglītojamā pēcpārbaudījumiem un atstāšanu uz otru gadu tajā pašā klasē
noformē ar izglītības iestādes direktora rīkojumu un līdz mācību gada beigām rakstiski
paziņo izglītojamajam un viņa vecākiem (aizbildņiem / likumiskajiem pārstāvjiem )
Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā un ievērojot attiecīgus Ministru kabineta
noteikumus par kārtību, kādā izglītojamie tiek atskaitīti no izglītības iestādes, un
obligātajām prasībām pārcelšanai uz nākamo klasi.

 

VI. Izglītojamo drošība un tiesību aizsardzība

72. Izglītojamiem aizliegts izglītības iestādē, izglītības iestādes teritorijā kā arī izglītības
iestādes organizētajos pasākumos smēķēt, ienest un lietot alkoholiskos dzērienus,
narkotiskās, psihotropās vai citas apreibinošas vielas.
73. Izglītojamiem aizliegts izglītības iestādē un izglītības iestādes teritorijā ienest un lietot
priekšmetus, materiālus, vielas, kas apdraud paša izglītojamā vai citu dzīvību, veselību vai
nav nepieciešamas mācību procesā (tai skaitā – gāzes baloniņus, gāzes pistoles,
šaujamieročus, aukstos ieročus). Aizliegts spēlēt kārtis vai citas azartspēles.
74. Mācību procesa laikā (stundās, pasākumos) telefonus, planšetdatorus un citas mobilās
ierīces lietot nedrīkst, izņemot, ja pedagogs to paredzējis izmantot, īstenojot mācību
programmu. Pirms stundām skolēni savus telefonus var nolikt speciāli tiem paredzētajās
telefonu kastēs un pēc stundas noslēguma, telefonus skolēni var saņemt atpakaļ. Ja tiek
konstatēts, ka skolēns nav ievērojis šos nosacījumus, skolotājs ir tiesīgs minētos
priekšmetus konfiscēt un nodot tos glabāšanai skolas direktora vai direktora vietnieka
izglītības jomā seifā. Skolēna telefonu, kurš pārkāpis noteikumus un izmantojis to mācību
procesa laikā, var saņemt vecāki pie skolas administrācijas.
75. Bez skolotāja atļaujas skolā mācību stundā aizliegts lietot atskaņotājus, portatīvos un
plaukstdatorus, radio un foto aparātus u. c. ierīces. Nav pieļaujama ierīču izmantošana,
kuros iemontētas foto/video iekārtas (tai skaitā mobilie telefoni). Ja tiek konstatēts, ka
skolēns nav ievērojis šos nosacījumus, skolotājs ir tiesīgs minētos priekšmetus konfiscēt un
nodot tos skolas vadībai, kura izlemj, vai tos pēc mācību stundu beigām atdod bērnam, vai
arī viņa vecākiem.
76. Izglītojamiem ir aizliegts:
76.1. patvaļīgi atstāt izglītības iestādes telpas vai teritoriju;
76.2. atteikties izpildīt iestādes darbinieka likumīgās prasības;
76.3. atņemt vai aizņemties svešu mantu, kā arī dot lietošanā citiem savas personiskās
mantas;
76.4. spēlēt galda spēles vai citas spēles, lai gūtu materiālu vai cita veida labumu;
76.5. lietot necenzētus vārdus;
76.6. bojāt svešu mantu;
76.7. satikties ar nepiederošām personām, saņemt no tām vai nodot dažādus
priekšmetus, produktus, vielas;

76.8. bez darbinieka atļaujas izvietot iestādes telpās pie sienām plakātus, attēlus un
fotogrāfijas;
76.9. veikt jebkādas citas darbības, kas var kaitēt pašam un citiem izglītojamiem,
izglītības iestādes darbiniekiem, apmeklētājiem, iestādes mantiskajām vērtībām
un visādi citādi, kas neatbilst Izglītības likumā un citās tiesību normās
noteiktajiem uzvedības priekšrakstiem.

77. Izglītojamam aizliegts uz skolu ņemt, lietot, glabāt un realizēt vielas, no kurām rodas
atkarība - cigaretes, alkoholu, narkotiskās, toksiskās un psihotropās vielas, un gāzes
baloniņus, gāzes pistoles, šaujamieročus, aukstos ieročus, petardes. Aizliegts pamudināt tos
lietot.
78. Izglītojamam ir aizliegts mācību stundās, citās nodarbībās, sanāksmēs un pasākumos filmēt
un ierakstīt notikuma norisi, ja tas nav paredzēts mācību procesa ietvaros vai neformāla
pasākuma ietvaros. Attiecīgo darbību veikšanai nepieciešams izglītības iestādes direktora
saskaņojums. Par šī noteikumu pārkāpumu izglītojamā rīcība tiek izvērtēta izglītības
iestādes pedagoģiskajā padomē, kā arī autortiesību, fizisko personu datu apstrādes tiesību
un citu tiesību pārkāpumu gadījumos direktors lemj par nepieciešamību papildus ziņot
tiesībaizsardzības iestādēm, ja pārkāpums satur administratīvā pārkāpuma vai noziedzīga
nodarījuma pazīmes.
79. Izglītojamo uzvedību sporta zālē nosaka ”Sporta centra “Akmeņkaļi” un sporta laukuma
iekšējās kārtības noteikumi”, kas ir šo noteikumu neatņemama sastāvdaļa, ar kuriem
izglītojamos iepazīstina atbilstoši šo noteikumu 5.punktā noteiktajai kārtībai.
80. Izglītojamajiem aizliegts pieļaut tādu rīcību, kas varētu radīt draudus paša un citu cilvēku
veselībai un drošībai. Izglītojamā pienākums ir neiesaistīties apšaubāmās un nepazīstamu
cilvēku kompānijās, rīcībās un sarunās.
81. Emocionālās un fiziskās vardarbības vai citu draudu savai un citu personu drošībai
gadījumos izglītojamo pienākums ir nepiekrist draudu izraisītāja rīcībai, nekavējoties saukt
palīgā pieaugušos: izglītības iestādes dežūrējošos pedagogus vai jebkuru izglītības iestādes
darbinieku, laicīgi lūgt palīdzību vecākiem, klases audzinātājam, izglītības psihologam,
sociālajam vai citiem pedagogiem.
82. Vardarbības novēršanu izglītības iestādē detalizētāk nosaka „Kārtība par vadītāja un
pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo”, kas
ir šo noteikumu neatņemama sastāvdaļa un ar tiem iepazīstina atbilstoši šo noteikumu
5.punktā noteiktajai kārtībai.

83. Izglītības iestādes apmeklētāji, tai skaitā izglītojamo vecāki, ierodoties izglītības iestādē,
informē izglītības iestādes dežurantu un norāda apmeklējuma mērķi. Vecāki un citi
apmeklētāji sagaida izglītojamos un izglītības iestādes darbiniekus 1.stāva vestibilā pie
dežuranta, netraucējot mācību procesu vai izglītības iestādes darbu.
84. Izglītojamajiem ir atļauts uzaicināt izglītības iestādes telpās nepiederošās personas, tikai
saskaņojot to ar izglītības iestādes vadību.
85. Izglītojamie tiek iepazīstināti ar izglītības iestādes evakuācijas plānu, operatīvo dienestu
izsaukšanas iespējām un rīcību ekstremālās situācijās, kā arī ar darba drošības instrukcijām.
Izglītojamo iepazīstināšanu ar šiem dokumentiem reģistrē klases vai grupas žurnālā.
Izglītojamais atbilstoši spējām un prasmēm to apliecina ar ierakstu "iepazinos", norādot
datumu un parakstu. Evakuācijas plānu izvieto izglītības iestādes telpās visiem pieejamā
vietā.
86. Ārkārtas situācijās, atskanot trauksmes signālam (trīs gari zvani vai citi trīs gari signāli, vai
mutisks dežurējošā administratora paziņojums par evakuāciju), tiek veikta izglītojamo
evakuācija saskaņā ar noteikumiem par rīcību ekstremālās situācijās, izglītojamie izpilda
atbildīgā pedagoga norādījumus vai rīkojas atbilstoši direktora apstiprinātiem izglītības
iestādes evakuācijas plānam un kārtībai.
87. Par izglītības iestādes darbinieku maldināšanu par ekstremālām situācijām izglītojamais
atbild normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
88. Traumu vai pēkšņu veselības traucējumu gadījumos izglītojamajiem nepieciešams vērsties
pie izglītības iestādes medmāsas vai pedagoga, kurš ir tiesīgs sniegt neatliekamo palīdzību.
89. Sociālās vai psiholoģiskās palīdzības nepieciešamības gadījumos izglītojamajiem
nepieciešams vērsties pie klases audzinātāja, atbalsta personāla vai izglītības iestādes
vadības.
90. Izglītības iestāde ir tiesīga ierobežot izglītojamā tiesības uz privātīpašuma neaizskaramību
gadījumos, ja tas apdraud paša izglītojamā intereses, citu izglītojamo, pedagogu, izglītības
iestādes vadības un apmeklētāju tiesības, kā arī izglītības procesu un iekšējo kārtību
izglītības iestādē, izglītības iestādes mantu vai kā citādi ir saistīts ar tiesību pārkāpumu
(pamatojums: Satversmes 105.pants, Izglītības likums un Bērnu tiesību aizsardzības
likums).
91. Izglītības iestādes pienākums ir novērst pārkāpumu vai jebkuru tā rašanās iespējamību,
izglītojamajam labprātīgi novēršot to, kā arī lemt par nepieciešamību ziņot pašvaldības
pārstāvjiem (bāriņtiesa, policija) un izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem situācijas

noregulēšanai, ja pārkāpums (vai pamatotas aizdomas par pārkāpumu) netiek labprātīgi
novērsts no izglītojamā puses.

VII. Atbildība par noteikumu pārkāpumiem

92. Par noteikumu pārkāpšanu izglītojamiem ir piemērojami disciplinārsodi. Piemēroto
disciplinārsodu tiesiskā būtība ir pielīdzināma konstatētam izglītojamā likumisko
pienākumu pārkāpumam, kura sekas tiek noteiktās saskaņā ar Ministru kabineta
noteikumiem par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un
atskaitīti no tām, un obligātajām prasībām pārcelšanai uz nākamo klasi
93. Izglītojamam var tikt piemēroti šādi disciplinārsodi:
93.1. mutiska piezīme;
93.2. rakstiska piezīme e-klases portālā;
93.3. mutisks aizrādījums;
93.4. rakstisks ziņojums vecākiem;
93.5. rājiens direktora rīkojumā ar ierakstu liecībā;
93.6. jautājums tiek nodots izskatīšanai pašvaldības Administratīvajā komisijā.
94. Gadījumos, kad ir aizdomas par narkotisko, psihotropo, toksisko vielu un alkohola
lietošanu, izglītības iestāde ziņo vecākiem un neatliekamās medicīniskās palīdzības
dienestam.
95. Gadījumos, kad ir aizdomas par pielietoto vardarbību, administratīvi vai krimināli
sodāmiem pārkāpumiem, izglītības iestādes vadība nekavējoties par pārkāpumiem ziņo
tiesībsargājošām iestādēm.
96. Gadījumos, kad izglītojamā darbība ir radījusi ilgstošu konfliktsituāciju klasē un negatīvi
ietekmē klases emocionāli psiholoģisko fonu, vai par īpaši rupjiem pārkāpumiem, kas
aizskar citu personu pamattiesības uz dzīvību, veselību, privātuma neaizskaramību u.tml.,
direktors rīkojas saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību par direktora rīcību, ja
izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību un dzīvību.
97. Izglītojamais un viņa vecāki ir atbild par zaudējumu, kas izglītojamā vainojamas rīcības dēļ
nodarīts izglītības iestādei un apmaksā nodarīto zaudējumu.
98. Ja izglītojamais nepilda noteiktos pienākumus:
98.1. priekšmeta pedagogs veic mutisku aizrādījumu, vada individuālas pārrunas, veic
ierakstu e-klases portālā, kā arī var informēt klases audzinātāju un izglītojamā
likumisko pārstāvi;

98.2. klases audzinātājs vada individuālas pārrunas, veic ierakstu e-klases portālā, kā
arī var informēt izglītojamā likumisko pārstāvi, sasaukt klases audzinātāja,
atbalsta personāla un vecāku kopīgu saruna ar izglītojamo;
98.3. izskatīt jautājumu Pedagoģiskās padomes sēdē, sniedzot ieteikumus direktoram
tālākai rīcībai;
98.4. direktors rīkojas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sadarbībā ar pašvaldību,
bāriņtiesu, bērnu tiesību aizsardzības institūcijām un citām tiesību aizsardzības
iestādēm.

VIII. Noslēguma jautājumi

99. Grozījumus un papildinājumus noteikumos var ierosināt Izglītojamo pašpārvalde,
Pedagoģiskā padome, Izglītības iestādes padome, direktors un iestādes dibinātājs.
100. Grozījumus un papildinājumus noteikumos apstiprina direktors un saskaņo ar dibinātāju.
101. Atzīt par spēku zaudējušus izglītības iestādes 28.10.2013. iekšējos noteikumus
“Pastendes pamatskolas iekšējās kārtības noteikumi”.

Direktore: L.Hodjačika

Pastendes_logo.png
bottom of page